Da Dumi Dumi
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Kata-katar kutungwilar kandame kunu

ADVERTISEMENT

Asarar alli azargagiyar afatati

Dodorido - turakundodo@yahoo.com

Kagen kunduge kwangen kwage

Dodorido - turakundodo@yahoo.com

Gagarumar gararumar Girgoriya (2)

turakundodo@yahoo.com