ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Tushen zunubi da hanyar ceto (2)

ADVERTISEMENT

Mafificiyar Shari’ar Ubangiji

Fasto Enoch Atiyaye

Mafificiyar Shari’ar Ubangiji

Enoch Atiyaye Email: enochatiyayephc@yahoo.com (08028338751, 08097557777)

Allah Madawwami

Fasto Enoch Atiyaye Email: enochatiyayephc@yahoo.com (08028338751, 08097557777)

Allah Madawwami

Fasto Enoch Atiyaye

Sanin Ubangiji

Fasto Enoch Atiyaye